Politika privatnosti

POLITIKA PRIVATNOSTI

ZAŠTITA PODATAKA O LIČNOSTI

PLAY RADIO D.O.O. BEOGRAD-ZEMUN sa sedištem u Beogradu-Zemun, Ikarbus 3 nova 19, 11000 Beograd, tel: 011 301 2093, e-mail: elektronskikontakt@playradio.rs (u daljem tekstu: Play Radio ili Rukovalac), obradu podataka o ličnosti shvata vrlo ozbiljno i odlučno je u nameri da postigne celovitu usklađenost sa svim pravnim obavezama s tim u vezi, uključujući ali ne ograničavajući se samo na Zakon o zaštiti podataka o ličnosti ("Sl. glasnik RS", br. 87/2018, u daljem tekstu: ZZPL).

Ova Politika sadrži detaljan prikaz aktivnosti u vezi sa obradom podataka o ličnosti koje organizuje i sprovodi Play Radio kao Rukovalac, ali i sve informacije od značaja za lica čiji se podaci obrađuju.

OSNOVNI PODACI O PLAY RADIJU

Play Radio je privredno društvo osnovano u skladu sa zakonom čija je osnovna delatnost emitovanje radio programa. U tom pogledu, Play Radio je imalac dozvole za pružanje medijske usluge Radio Play. Emitovanje radio programa Radio Play obavlja se uspešno već dugi niz godina, a uspešnost obavljanja navedene delatnosti ogleda se u tome da je Radio Play jedan od najslušanijih radio programa u Srbiji. Osim emitovanja radio programa, Play Radio kao privredno društvo u okviru svog poslovanja prodaje oglasni prostor u okviru navedenog radio programa koji se emituje na teritoriji Republike Srbije.

Navedeni aspekti poslovanja Play Radija na neki način zavise od određenog nivoa obrade podataka o ličnosti.

Play Radio prikuplja i obrađuje podatke o ličnosti svojih zaposlenih i drugih radno angažovanih lica, članova uže porodice zaposlenih, direktora i zastupnika, direktora i zastupnika pravnih lica sa kojima Play radio stupa u pravne odnose, lica angažovanih po osnovu autorskog ugovora, kao i lica koja konkurišu za posao.

Osim navedenog, Play Radio prikuplja podatke o ličnosti od gostiju i drugih učesnika u pogramu, kao i od učesnika i dobitnika nagradnih igara koje organizuje Play Radio, a koji učestvuju, odnosno osvajaju nagrade direktno u programu.

Play Radio prikuplja i obrađuje podatke o ličnosti koji mogu biti sadržani u video zapisu nadzornih kamera na ulazu u poslovne prostorije radija.

Takođe, prilikom posete internet portala Play Radio može doći do obrade podataka o ličnosti posetioca internet stranica. Play radio koristi i većinu modernih kanala komunikacije sa javnošću, kao što to čini putem Facebook i Instagram stranice, i sl. U određenoj meri, podaci o ličnosti se mogu pronaći i u takvim vidovima komunikacije.

Play radio u delovima koji slede daje detaljan prikaz koje vrste podataka o ličnosti obrađuje, kategorije lica na koje se podaci odnose, pravni osnov i svrhu obrade, kao i prava lica na koje se podaci odnose.

ZNAČENJE POJEDINIH IZRAZA

Za potrebe ove Politike pojedini izrazi imaju sledeće značenje:

 • Podatak o ličnosti podrazumeva svaki podatak koji se odnosi na fizičko lice čiji je identitet pomoću takvog podatka određen ili odrediv;
 • Lice na koje se podaci odnose podrazumeva fizičko lice čiji se podaci o ličnosti obrađuju;
 • Rukovalac podrazumeva Play Radio, budući da on određuje svrhu i način obrade podataka o ličnosti;
 • Obrađivač obuhvata fizičko ili pravno lice koje obrađuje podatke o ličnosti u ime Rukovaoca;
 • Obrada podataka o ličnosti predstavlja svaku radnju koja se vrši sa podacima o ličnosti kao što su prikupljanje, prosleđivanje, čuvanje, ali i ostale radnje korišćenja podataka o ličnosti (u daljem tekstu: obrada);
 • Poverenik podrazumeva Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

Svi ostali izrazi koji nisu izričito obuhvaćeni ovim delom ali se pominju u Politici imaju isto značenje kao u ZZPL. U slučaju razlikovanja u značenju izraza definisanih ovom Politikom i ZZPL, zakonske definicije će imati jaču snagu.

NAČELA OBRADE PODATAKA O LIČNOSTI

Rukovalac je dužan da poštuje sva načela obrade podataka o ličnosti propisana u ZZPL, odnosno:

 • Svaka obrada mora biti zakonita, pravična i transparentna (zakonitost, pravičnost i transparentnost), što, između ostalog, podrazumeva i sledeće:
  • svaka obrada je zasnovana na odgovarajućem pravnom osnovu za obradu (zavisno od svrhe obrade i kategorije lica čiji se podaci obrađuju),
  • Rukovalac prikuplja i obrađuje podatke o ličnosti na pošten i pravičan način, odnosno način kojim se poštuju prava lica čiji se podaci obrađuju ali i obaveze propisane ZZPL,
  • sva lica čiji se podaci obrađuju su prethodno potpuno obaveštena o svim značajnim aspektima obrade na jednostavnom i razumljivom jeziku, kao i da je ova Politika objavljena i dostupna svim licima čiji se podaci obrađuju. Rukovalac je uvek spreman da pruži sve informacije koje su od značaja za lice čiji se podaci obrađuju;
 • Podaci o ličnosti se prikupljaju i obrađuju za konkretnu, precizno određenu svrhu, koja je opravdana i zakonita (jasna vezanost obrade za svrhu);
 • Podaci o ličnosti se obrađuju samo u meri u kojoj je to neophodno da se konkretna svrha ostvari (minimizacija obrade u kontekstu svrhe);
 • Prikupljeni podaci o ličnosti koji se obrađuju moraju biti tačni (onako kako su pribavljeni od lica čiji se podaci obrađuju) i, ako je to neophodno, ažurirani (tačnost podataka);
 • Podaci o ličnosti se čuvaju samo u vremenskom periodu neophodnom da se konkretna svrha ostvari (ograničenje čuvanja podataka);
 • Obrada se sprovodi na takav način da obezbeđuje adekvatan stepen zaštite podataka, pre svega od neovlašćene i nezakonite obrade, slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja primenom odgovarajućih organizacionih, kadrovskih i tehničkih mera (zaštita integriteta i poverljivosti podataka).

VRSTE PODATAKA O LIČNOSTI I KATEGORIJE LICA ČIJI SE PODACI OBRAĐUJU (KATEGORIJE LICA NA KOJE SE PODACI ODNOSE)

Rukovalac, u zavisnosti od kategorije lica čiji se podaci obrađuju, obrađuje sledeće vrste podatka o ličnosti:

 • Od zaposlenih (radno angažovanih), prikupljaju se i obrađuju podaci o ličnosti koji su propisani domaćom regulativom kojom je regulisana oblast radnog prava, među kojim je Zakon o radu, Zakon o evidencijama u oblasti rada i Zakon o obaveznom socijalnom osiguranju itd. Ova vrsta obrade neophodna je u cilju poštovanja pravnih obaveza Rukovaoca u smislu čl. 12 st. 1 tačka 3) ZZPL i izvršenja ugovora čl. 12 st.1 tačka 2) ZZPL. Osim toga, od zaposlenih se mogu prikupljati i obrađivati i podaci o ličnosti koji su neophodni zarad uživanja različitih pogodnosti (kupovina putem administrativne zabrane, fitpass kartice, i slično) kao što su ime i prezime, kontakt podaci i sl. Ova obrada vrši se isključivo na osnovu informisanog pristanka zaposlenog, kao lica čiji se podaci obrađuju u smislu čl. 12. st. 1 tačka 1) ZZPL ili na zahtev lica čiji se podaci obrađuju u smislu čl. 12 st. 1 tačka 2) istog zakona;
 • Od direktora i zakonskih zastupnika Play Radija, prikupljaju se i obrađuju podaci o ličnosti koji su neophodni za zaključenje ugovora sa Play Radiom. Ova obrada neophodna je za izvršenje ugovora zaključenog sa licem na koje se podaci odnose u smislu čl. 12. st. 1 tačka 2) i tačka 3) ZZPL;
 • Od kandidata za zaposlenje, prikupljaju se i obrađuju podaci o ličnosti koji se nalaze u CV, kao što su ime i prezime, kontakt podaci poput broja telefona, e-mail adrese itd. Ova vrsta obrada vrši se na osnovu informisanog pristanka lica čiji se podaci obrađuju u smislu čl. 12. st. 1 tačka 1) ZZPL ili na zahtev lica čiji se podaci obrađuju u smislu čl. 12 st. 1 tačka 2) istog zakona;
 • Od lica angažovanih po osnovu autorskih ugovora, ugovora o delu i sl. prikupljaju se i obrađuju podaci o ličnosti neophodni za zaključenje ugovora, kao što su ime i prezime, adresa, broj tekućeg računa i sl. Ova vrsta obrade neophodna je za zaključenje i izvršenje ugovora zaključenog sa licem na koje se podaci odnose u smislu čl. 12. st. 1 tačka 2) ZZPL;
 • Od lica koja stupaju u ugovorni odnos sa Play Radijom, fizička lica, preduzetnici, zastupnici pravnih lica obrađuju se podaci o ličnosti koji su neophodni za zaključenje i izvršenje tih ugovora sa Play Radiom. Ovi podaci prikupljaju se i obrađuju na zahtev lica pre zaključenja ugovora u skladu sa čl. 12. st. 1 tačka 2) ZZPL, odnosno u cilju izvršenja ugovora, kao i poštovanja pravnih obaveza Rukovaoca u smislu čl. 12. st. 1 tačka 3) ZZPL;
 • Od članova uže porodice zaposlenih (supružnika i dece), prikupljaju se podaci o ličnosti, kao što su ime i prezime, JMBG, adresa, itd. Ovi podaci o ličnosti se prikupljaju i obrađuju za potrebe zdravstvenog osiguranja članova porodice zaposlenih, a sve u skladu sa domaćim propisima. Ova vrsta obrade neophodna je u cilju poštovanja pravnih obaveza Rukovaoca u smislu čl. 12 st. 1 tačka 3) ZZPL. Osim toga, od dece zaposlenih prikupljaju se i obrađuju podaci koji su neophodni za organizovanje dodele novogodišnjih paketića, pri čemu je pravni osnov za ovaj vid obrade podataka o ličnosti informisani pristanak zaposlenog, kao zakonskog staratelja deteta čiji se podaci obrađuju u smislu člana 12 stav 1. tačka 1) i člana 16 ZZPL;
 • Od gostiju u emisijama, sagovornika i njihovih predstavnika, prikupljaju se i obrađuju podaci kao što su ime i prezime, broj telefona, e-mail adresa, fotografije, audio zapis glas, kao i druge podatke koje to lice o sebi podeli. Ovi podaci se prikupljaju i obrađuju zarad mogućnosti identifikovanja učesnika u emisijama kako bi se ispunila obaveza potpunog i istinitog informisanja javnosti. Ovi podaci se prikupljaju i obrađuju po osnovu informisanog pristanka lica čiji se podaci obrađuju u smislu čl. 12. st. 1 tačka 1), i čl.12. st. 1 tačka 5) ZZPL.
 • Od posetilaca internet portala Play Radija i pratioca društvenih mreža, prikuplja i obrađuje podatke o ličnosti kao što su ime i prezime, e-mail adresa, i sl. Pravni osnov za ovaj vid obrade podataka o ličnosti je informisani pristanak lica čiji se podaci obrađuju u smislu člana 12 stav 1. tačka 1) ZZPL;
 • Od učesnika nagradnih igara, kvizova, javnog obećanja nagrade koje organizuje Play Radio, prikupljaju se i obrađuju podaci o ličnosti kao što su ime i prezime, broj telefona, grad i sl., dok se od dobitnika/pobednika prikuplja i adresu ukoliko se poklon/nagrada šalje poštom, odnosno e-mail ukoliko se šalje kao vaučer. Ostali podaci kao JMBG i sl., prikupljaju se u slučaju da je potrebno platiti porez na nagradu koji je propisan Zakonom. Pravni osnov za ovaj vid obrade podataka o ličnosti je informisani pristanak lica čiji se podaci obrađuju u smislu čl. 12. st. 1 tačka 1) i čl. 15 ZZPL, kao i poštovanje pravnih obaveza Rukovaoca u smislu čl. 12 st. 1 tačka 3) ZZPL
 • Od posetilaca Play radija i događaja koje Play Radio organizuje, prikupljaju se i obrađuje ime i prezime, broj lične karte, naziv kompanije posetioca, mali adresa, foto ili video zapis koji može da sadrži podatke о ličnosti (sliku lica čije podatke prikuplja). Pravni osnov za ovaj vid obrade podataka o ličnosti je informisani pristanak lica čiji se podaci obrađuju u smislu člana 12. stav 1. tačka 1) ZZPL;
 • Od lica kojа komuniciraju ili stupaju u kontakt sa Play Radijom, prikuplja i obrađuje ime i prezime i druge podatke koje lice na koje se podaci odnose podeli sa Rukovaocem. Pravni osnov za ovaj vid obrade podataka o ličnosti je informisani pristanak lica čiji se podaci obrađuju u smislu člana 12 stav 1 tačka 1) ZZPL;
 • Od lica snimljenog video nadzorom, prikuplja i obrađujue fotografije i video zapise na osnovu kojih se može identifikovati lice čiji se podaci obrađuju. Pravni osnov za ovaj vid obrade je legitimni interes Rukovaoca u smislu člana 12 stav 1 tačka 6) ZZPL;

NAČIN OBRADE PODATAKA O LIČNOSTI I RADNJE OBRADE

Način prikupljanja podataka o ličnosti, kao i radnje obrade, zavise od određene svrhe za koju se podaci prikupljaju.

Najčešće se podaci prikupljaju direktno od lica na koje se odnose (npr. prilikom zasnivanja radnog odnosa, prilikom apliciranja za posao, prilikom zaključenja različitih vrsta ugovora, preko društvenih mreža, prilikom učestvovanja u nagradnim igrama, itd.). Ako se podaci prikupljaju indirektno, ovakva obrada vrši se u skladu sa članom 24 ZZPL.

Play Radio obavlja sledeće radnje obrade: prikupljanje, beleženje, strukturisanje, pohranjivanje, upodobljavanje ili menjanje, upotreba, brisanje, kao i druge radnje obrade koje su neophodne za ostvarivanje određene svrhe za koju su podaci prikupljaju.

SVRHA OBRADE PODATAKA O LIČNOSTI

Play Radio koristi podatke o ličnosti u sledeće svrhe:

 • Ispunjavanje pravnih obaveza u meri u kojoj je to propisano (u vezi sa zaposlenima u Play Radiju, članovima uže porodice zaposlenih za potrebe osiguranja, dobitnicima nagradnih igara za koje je potrebno isplatiti porez i drugim licima čiji se podaci obrađuju u obimu propisanom zakonom i drugim aktima);
 • Pripremanje, zaključivanje i ispunjenje ugovor (vezano za kandidate za zapošljavanje, autore angažovane po osnovu ugovora o autorskom delu, kao i sva druga lica koja zaključuju ugovore sa Play Radiom neposredno ili kao zastupnici/predstavnici);
 • Obavljanje registrovane deletnosti, pripreme i emitovanja programa ( vezano za goste emisija, oglašavanje i sl.)
 • U svrhu fizičke zaštite poslovne imovine, poslovnog prostora i čuvanja sigurnog okruženja za zaposlene, na način da su zaštićena osnovna prava lica čiji se podaci obrađuju (video nadzor, identifikacija itd.);
 • Komunikacija sa licem čiji se podaci obrađuju na njegov zahtev (lica koja na bilo koji način stupaju u kontakt sa Play Radijom, putem internet portala, e-pošte, poziva, učešćem u nagradnoj igri itd.);
 • Analizu podataka (koja se odnosi na sve podatke o licima koja koriste Internet portal Play Radija, Facebook stranicu, Instagram, itd).
 • Pružanje različitih pogodnosti i usluga zapolesnima i drugim radno angažovanim licima ( taxi prevoz, mogućnost plaćanja na rate, paketići za decu i sl.)
 • Poboljšanje aktivnosti i poslovanja Play Radija, na osnovu povratnih informacija (u vezi sa licima čiji se podaci obrađuju osim zaposlenih i kandidata za zapošljavanje);
 • Kreiranje i upravljanje online profilima (za učesnike internet portala Play Radija);
 • Slanje informacija o aktivnostima Play Radija (Newsletter i drugi slični info i promo materijali - za fizička lica i zastupnike/predstavnike pravnih lica koja za ovu svrhu pružaju informisani pristanak)

PRAVNI OSNOV

Play Radio prikuplja i obarđuje podatke o ličnosti samo pod uslovom da se takvo prikupljanje i obrada podataka zasniva na odgovarajućem pravnom osnovu. U zavisnosti od svrhe za koju se podaci prikupljaju i kategorije lica na koje se podaci odnose obrada podataka o ličnosti vrši se na osnovu:

 • Informisanog pristanka lica čiji se podaci obrađuju (član 12 stav 1 tačka 1 ZZPL), uz prethodno obaveštenje lica čiji se podaci obrađuju o svim bitnim aspektima obrade. Pristanak lica čiji se podaci obrađuju je dobrovoljan, izričit, informisan i nedvosmislen i može se povući u bilo kom trenutku. Povlačenje dovodi do prekida bilo koje dalje radnje obrade, s tim da obrada podataka izvršena pre povlačenja saglasnosti smatra se zakonitom;
 • Poštovanja pravnih obaveza rukovaoca (član 12 stav 1 tačka 3 ZZPL) Play Radio se, kao privredno društvo, pridržava svih propisa u cilju ispunjena svojih pravnih obaveza, uključujući tu propise iz oblasti rada i socijalnog osiguranja, kao i propise iz oblasti poreskog prava i dr. Play Radio obrađuje podatke o ličnosti u tu svrhu, isključivo u obimu potrebnom za ispunjenje tih obaveza, pod uslovom da preduzme sve neophodne mere kako bi pristup podacima o ličnosti bio omogućen samo ovlašćenim licima i državnim organima;
 • Izvršenja ugovora, tj. za preduzimanje radnji pre zaključenja ugovora (član 12 stav 1 tačka 2 ZZPL), samo u obimu neophodnom za tu svrhu;
 • Zaštite legitimnog interesa Play Radija ili legitimnog interesa trećih lica (Član 12 stav 1 tačka 6 ZZPL) Play Radio, samo izuzetno, obrađuje podatke o ličnosti radi ostvarivanja legitimnog interesa kao što je fizička zaštita poslovne imovine, poslovnog prostora i čuvanja sigurnog okruženja za zaposlene i sl., ali na način da su zaštićena osnovna prava lica čiji se podaci obrađuju (video nadzor, identifikacija itd.).

OBRAĐIVAČI, PRIMAOCI, KORISNICI PODATAKA I OSTALA LICA

Podaci o ličnosti koje Play Radio prikuplja i obrađuje mogu biti podeljeni sa:

 • Nadležnim državnim organima i službama;
 • Ugovornim partnerima Play Radija
 • Kompanijma za fizičko obezbeđenje;
 • Kompanije koje održavaju informacione sisteme Play Radija;
 • Kompanijаma koje izrađuju softver za obradu podataka o ličnosti;
 • Hosting kompanije
 • Drugim fizičkim i pravnim licima koja spadaju u kategoriju obrađivača podataka, primaoca podataka ili korisnika podataka, u skladu sa važećim zakonima i propisima;

Sva navedena lica su obavezna da implementiraju mere zaštite podataka, u skladu sa važećim zakonima i uputstvima Play Radija.

Neka od navedenih lica koja mogu imati pristup podacima o ličnosti spadaju u kategoriju Obrađivača. Rukovalac ima zaključene ugovore sa svim Obrađivačima podataka o ličnosti u cilju poštovanja ZZPL. Rukovalac ostaje odgovoran za sve radnje obrade podataka koje su poverene obrađivačima.

Podaci o ličnosti mogu se podeliti sa državnim organima ako je to neophodno za ispunjenje pravnih obaveza Play Radija, pod uslovom da je korišćenje podataka o ličnosti od strane državnih organa ograničeno na minimum potreban za ispunjavanje konkretnih pravnih zahteva.

Većinu radnji obrade podataka sprovode obrađivači koji svoje poslovne aktivnosti obavljaju na lokacijama u Srbiji. Međutim, neke od radnji obrade podataka mogu pružiti i obrađivači koji su inkorporirani i aktivni u EU ili trećim zemljama.

Transfer u takve zemlje se obavlja:

 1. Na osnovu odluke o adekvatnosti za zemlje EU / EEA zemlje u skladu sa članom 64 ZZPL. Prekogranični transfer u ove zemlje je slobodan (bez prethodnog odobrenja Poverenika) u skladu sa članom 64 stav 2 ZZPL;
 2. Na osnovu adekvatnih garancija u skladu sa članom 65 stav 2 tačka 2 ZZPL, tj. na osnovu sporazuma (Ugovori o prenosu podataka o ličnosti) koji uključuje standardne klauzule o zaštiti podataka koje donosi Poverenik.

PRAVA LICA NA KOJE SE PODACI ODNOSE

Licu na koje se podaci o ličnosti odnose zagarantovana su sledeća prava:

 • Pravo na obaveštavanje o ličnim podacima koji se obrađuju (član 23 ZZPL);
 • Pravo pristupa podacima o ličnosti koji se obrađuju, pravo lica o čijim se podacima radi da podnese zahtev rukovaocu o tome da li se njegovi podaci o ličnosti obrađuju i koja je svrha obrade. U slučaju takvog zahteva, rukovalac je dužan da besplatno dostavi kopiju podataka o ličnosti koji su predmet obrade u elektronskom obliku (član 26 ZZPL);
 • Pravo na ispravku, pravo lica o čijim se podacima radi na ispravku njegovih/njenih netačnih ličnih podataka bez odlaganja (član 29 ZZPL);
 • Pravo na brisanje (pravo na zaborav), pravo lica o čijim se podacima radi da zahteva brisanje podataka o ličnosti ako su uslovi iz člana 30 ZZPL ispunjeni;
 • Pravo na ograničenje obrade, pravo lica o čijim se podacima radi da zahteva ograničenje obrade ako su uslovi iz člana 31 ZZPL ispunjeni;
 • Pravo na prenosivost podataka, pravo lica o čijim se podacima radi da primi njegove/njene podatke o ličnosti, u strukturisanom, uobičajeno korišćenom i elektronski čitljivom obliku kao i pravo da prenese podatke drugom rukovaocu (član 36. ZZPL);
 • Pravo na prigovor, pravo lica na koje se podaci odnose da u svakom trenutku može podnese prigovor na obradu njegovih/njenih podataka o ličnosti u skladu sa članom 37 ZZPL;
 • Prava u vezi automatizovanog donošenja pojedinih odluka, uključujući profilisanje, pravo lica na koje se podaci odnose da se na njega ili nju ne primenjuje odluka doneta isključivo na osnovu automatizovane obrade, uključujući i profilisanje u skladu sa članom 38. ZZPL;
 • Pravo na obaveštavanje lica o povredi podataka o ličnosti, pravo lica da bude obavešteno o povredi podataka o ličnosti, ako ta povreda može da proizvede visok rizik po prava i slobode fizičkih lica u skladu sa članom 53 ZZPL;
 • Pravo na obraćanje Povereniku;
 • Ostala prava garantovana ZZPL.

Kontakt organa zaduženog za zaštitu podataka o ličnosti u Republici Srbiji:

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti
Bulevar Kralja Aleksandra 11120, Beograd, Srbija
office@poverenik.rs

Poverenik će pružiti licu na koje se podaci odnose sve bitne informacije koje se tiču njegovih prava propisanih ZZPL.

MERE ZAŠTITE PODATAKA O LIČNOSTI

Rukovalac ostvaruje najviše standarde u pogledu zaštite podataka o ličnosti, i shodno tome da primenjuje sve neophodne organizacione, tehničke i kadrovske mere da bi obezbedio zaštitu podataka o ličnosti od slučajnog, protivpravnog ili neovlašćenog uništenja, gubitka, otuđenja, dvosmislenosti, pristupa, objavljivanja ili korišćenja uključujući, ali ne ograničavajući se na sledeće mere:

 • Mere tehničke zaštite;
 • Kontrola fizičkog pristupa sistemima gde su podaci o ličnosti pohranjeni;
 • Kontrola pristupa podacima;
 • Kontrola prenosa podataka;
 • Kontrola unosa podataka o ličnosti;
 • Kontrola dostupnosti podataka,
 • Ostale mere informacione bezbednosti;
 • Sve ostale mere neophodne za obezbeđivanje adekvatnog nivoa zaštite podataka o ličnosti.

Treća lica koja imaju pristup ili na drugi način obrađuju podatke o ličnosti, uključujući rukovaoce, su takođe obavezna da postupaju u skladu sa navedenim merama.

Rok čuvanja podataka

PLAY Radijo obrađuje podatke o ličnosti u vremenskom okviru koji je adekvatan za ispunjenje određene svrhe:

 1. U slučaju da su podaci o ličnosti prikupljeni na osnovu prethodno pribavljene saglasnosti, podaci se brišu ili anonimiziraju bez odlaganja u roku ne dužem od 10 dana od povlačenja saglasnosti;
 2. Podaci koji se obrađuju na osnovu zaključenog ugovora, čuvaju se u roku od 10 godina od dana izvršenja ugovora, odnosno prestanka važenja ugovora.
 3. Podaci o ličnosti zaposlenih se čuvaju trajno u skladu sa obavezama iz zakona koji uređuje evidencije u oblasti rada.
 4. Evidencija o kandidatima za zasnivanje radnog odnosa čuvaju se do završetka postupka selekcije zaposlenih i brišu se 10 dana po završetku istog.
 5. Nakon završetka postupka selekcije podaci o kandidatima se čuvaju samo ako kandidat koji je obavešten o tome pristane u smislu člana 12 stava 1 tačke 1) ZZPL da se njegovi podaci čuvaju u svrhu ostvarivanja kontakta u slučaju buduće potrebe za zaposlenjem u periodu od 6 meseci.
 6. Zapis video nadzora čuva se 7 dana, a nakon isteka tog roka briše se automatski, osim u izuzetnim slučajevima kada postoji legitimni interes PLAY Radija da se čuvaju u dužem periodu (ugrožena bezbednost, imovina PLAY Radija), a koji izuzetni slučajevi su propisani internim aktom PLAY Radija o video-nadzoru.
 7. Podaci o dobitnicima nagradnih igara koje organizuje Play Radio čuvaju se sve dok slušalac ne preuzme nagradu, nakon čega se brišu. U slučaju obaveze plaćanja poreza, podaci o dobitnicima nagrada brišu se u roku od 3 godine od dana ispunjenja svih obaveza.

КAКO NAM SE MOŽETE OBRATITI UKOLIKO IMATE PITANJA U VEZI SA VAŠIM PODACIMA O LIČNOSTI?

Lice na koje se podaci o ličnosti odnose je ovlašćeno da se obrati Licu za zaštitu podataka o ličnosti, za sva pitanja vezana za obrađivanje podataka o ličnosti, uključujući ostvarivanje njegovih/njenih prava kako je objašnjeno ovom Politikom, putem e-mail: zastitapodatakaolicnosti@playradio.rs i telefona 011 301 2085 i adrese Play Radio Ikarbus 3 nova 19, 11 000 Beograd, sa naznakom za Lice za zaštitu podataka o ličnosti.

Lice za zaštitu podataka o ličnosti će odgovoriti na upit lica na koje se podaci odnose što je ranije moguće zavisno od kompleksnosti, ali u roku ne dužem od 30 dana od dana prijema takvog upita.

Razno

Ova Politika stupa na snagu 16.04.2020. godine, a ista će biti objavljena na internet stranici Play Radija najkasnije 8 dana pre dana stupanja na snagu.

Ova Politika povremeno može biti menjana i dopunjavana, s tim što to ne sme ni na koji način umanjiti nivo pravne zaštite lica na koje se podaci odnose. Sve eventualne izmene i dopune stupaju na snagu 8 dana od dana objavljivanja na internet strani Play Radija. Lice na koje se podaci odnose biće obavešteno o svim bitnim izmenama ove Politike uobičajenim sredstvia.

Now playing

LIVE

RADIO

Play
Extra

Izaberi svoju muziku

Party

PLAY Party

Rock

PLAY Rock

Soft

PLAY Soft

Urban

PLAY Urban

Play

PLAY Play