BITKA POLOVA

BITKA POLOVA

18. Oktobar 2021

PRAVILA TAKMIČENJA „BITKA POLOVA“

1. ORGANIZATOR   

Takmičenje „Bitka polova“ (u daljem tekstu: Takmičenje, Kviz) priređuje i organizuje privredno društvo PLAY RADIO DOO BEOGRAD-ZEMUN PRVA TELEVIZIJA DOO, sa sedištem u ul. Autoput za Zagreb 22,  11000 Beograd, PIB 109897137 MB: 21263010 (u daljem tekstu: Organizator), kao emiter radijskog programa sa važećom dozvolom Regulatornog tela za elektronske medije za emitovanje programa na teritoriji cele Republike Srbije.

2. OPŠTE ODREDBE

Takmičenje će biti sprovedeno u skladu sa odredbama ovog dokumenta (u daljem tekstu: Pravila). Pravila će biti obavezujuća za sve učesnike Takmičenja (u daljem tekstu: Učesnik). Učešćem u Takmičenju, svaki učesnik izjavljuje da je u potpunosti upoznat, da razume i prihvata odredbe Pravila i daje Organizatoru pravo na izmenu pravila bez prethodne najave. Svaka izmena Pravila stupa na snagu danom objavljivanja na Sajtu.

3. PRAVO UČESTVOVANJA

Pravo učestvovanja u Takmičenju imaju sva fizička lica starija od 18 godina koja imaju prebivalište na teritoriji Republike Srbije.

Zaposleni kod Organizatora i njegovih povezanih lica i poslovnih partnera, kao i članovi njihove uže porodice (roditelji, supružnik, deca, sestre i braća) nemaju pravo učestvovanja u Takmičenju, niti mogu ostvariti pravo na nagradu. 

4. NAČIN UČESTVOVANJA U TAKMIČENJU

Takmičenje će biti organizovano kako sledi:

Odigrava se svakog radnog dana oko 8.30h u emisiji "Play jutro" koja će se emitovati uživo, putem telefonskog uključenja Učesnika pri čemu Organizator zadržava pravo da promeni termin emitovanja ukoliko proceni da je to celishodno potrebno iz organizatorskih razloga.

Dvoje najbržih slušalaca, i to jedan muškarac i jedna žena, koji pozvovu 011 301-2092 biće uključeni uživo u program 

Muški takmičar odgovara na „ženska pitanja“, a žensik takmičar odgovara na „muška pitanja“

Postupak takmičenja se odvija tako što se postavljaju po tri pitanja naizmenično svakom takmičaru 

Učesnik na pitanja odgovara direktno, bez ponuđenih odgovora, u roku od najviše 10 sekundi;

Učesnik ima pravo na pomoć i konsultaciju sa članovima svoje porodice, ali samo on može dati odgovor;

Pobednik je onaj učesnik koji ima više tačnih odgovora;

Ukoliko su učesnici izjednačeni po broju tačnih odgovora, postavljaju se naizmenično pitanja sve dok jedan od učesnika ne pobedi;

Proglašenje Učesnika koji je osvojio nagradu biće vršeno svakog radnog dana uživo u kvizu neposredno nakon učešća u Takmičenju;

Pobednik dobija nagradni vaučer od 5.000 dinara koji može iskoristiti u Forma ideale salonima;

Nagradni vaučer biće poslat poštom na adresu pobednika

Pobednik neće snositi nikakvu obavezu plaćanja poreza, naknada ili drugih dažbina koji su u vezi sa nagradom.

5. SAGLASNOST ZA UČEŠĆE U TAKMIČENJU I OBAVEŠTENJE O OBRADI PODATAKA O LIČNOSTI

 OBAVEŠTENЈE O OBRADI PODATAKA O LIČNOSTI UČESNIKA 

Organizator, koja ima svojstvo Rukovaoca u smislu definicije iz člana 2 stav 1 tačka 8) Zakona o zaštiti podataka o ličnosti (,,Službeni glasnikʻʻ, broj 87/2018, u daljem tekstu ZZPL), strogo poštuje važeće zakonodavstvo i ovim putem obaveštava Učesnike o svim bitnim aspektima prikupljanja i obrade njihovih podataka o ličnosti.

1. Koje podatke o ličnosti prikuplja Organizator kao Rukovalac?

Organizator prikuplja lične podatke direktno od Učesnika i to putem telefonskog razgovora prilikom samog učešća u kvizu ili dostavljanjem dodatnih podataka  radi dodeljivanja osvojene nagrade samo u meri koja je neophodna za ostvarivanje konkretne svrhe. 

Podaci koje Organizator prikuplja od Učesnika (u daljem tekstu: Lica čiji se podaci obrađuju) su:

lme i prezime; 

Broj telefona;

Ostale podatke o ličnosti koje Učesnik sam obelodani ( tonski zapis glas)

Podaci koje Organizator prikuplja od Učesnika dobitnika nagrada su:

Ime i prezime;

Broj telefona;

Grad ili mesto (iz kog Učesnik dolazi);

Adresa;

Broj lične karte

2. Šta je pravni osnov prikupljanja?

Organizator prikupljanje podataka o ličnosti vrši na osnovu informisanog pristanka Učesnika, u smislu člana 15 ZZPL. Što znači da to lice prijavom za učešće u kvizu pozivanjem broja telefona, nedvosmisleno potvrđuje da je upoznato sa svim bitnim aspektima obrade podataka o ličnosti, te da prihvata tu obradu.

Prijavom za učešće u Takmičenju, Učesnik je saglasan da se njegovo ime, zapis glasa mogu od strane organizatora i partnera objaviti i koristiti bez naknade u štampanom, elektronskom, zvučnom i video materijalu, isključivo za potrebe promocije Takmičenja.

Učesnici daju saglasnost Organizatoru da objavi ime, prezime i grad nagrađenih učesnika Takmičenja. 

Učesnik, kao lice na koje se podaci odnose, može u svakom trenutku svoj pristanak (saglasnost) povući, što sa sobom povlači i brisanje ili anonimiziranje prikupljenih podataka, s tim da povlačenje pristanka ne utiče na obradu podataka o ličnosti koja je izvršena pre opoziva (član 15. stav 3 ZZPL).

3. Koja je svrha obrade podataka o ličnosti?

Organizator podatke o ličnosti prikuplja i obrađuje radi:

organizovanja kviza “Bitka polova” 

obaveštavanja i dodele nagrada Učesnicima koji su osvojili nagrade u kvizu 

promocije kviza i programa Organizatora

obaveze koje organizator ima vezano za prijavu poreza i druge pravne obaveze

4. Kako se čuvaju podaci o ličnosti i koje mere zaštite se primenjuju? 

Podatke o ličnosti Organizator pohranjuje i čuva u svojim internim elektronskim evidencijama (bazama podataka) u odnosu na koje primenjuje sve neophodne organizacione, tehničke i kadrovske mere zaštite u skladu sa zahtevima važećeg ZZPL, uključujući i: 

kontrolu fizičkog pristupa sistemu gde su pohranjeni Lični podaci;

kontrolu pristupa podacima; 

kontrolu prenosa podataka;

kontrolu unosa podataka;

kontrolu dostupnosti podataka;

ostale mere informacione bezbednosti koje su neophodne za zaštitu podataka o ličnosti. 

5. Koja prava imaju lice čiji se podaci obrađuju? 

U odnosu na podatke o ličnosti, lice čiji su podaci prikupljeni ima sledeća prava:

pravo da od Organizatora zatraži pristup podacima o ličnosti i informacijama koje se tiču obrade (član 26 ZZPL);

pravo da zatraži ispravku netačno unetih podataka i dopunu tih podataka (član 29 ZZPL);

pravo da zatraži brisanje podataka  (član 30 ZZPL);

pravo na ograničenje obrade (član 31 ZZPL);

pravo na prenosivost podataka (član 36 ZZPL)

pravo da se na njega ili nju ne primenjuje odluka doneta isključivo na osnovu automatizovane obrade, uključujući i profilisanje (član 38 ZZPL);

pravo da bude obavešten o povredi podataka o ličnosti, ako ta povreda podataka o ličnosti može da proizvede visok rizik po prava i slobode fizičkih lica (član 53 ZZPL);

pravo podnošenja pritužbe Povereniku za pristup informacijama od javnog značaja i   zaštitu podataka o ličnosti (član 82 ZZPL);

pravo na sudsku zaštitu ako smatra da su mu/joj povređena prava iz ZZPL (član 84 ZZPL); 

druga prava garantovana važećim ZZPL.

Organizator će u odnosu na ostvarivanje njegovih/njenih prava pružiti licu čiji su podaci prikupljeni svu neophodnu pomoć, a sve u skladu sa uslovima i na način propisan važećim ZZPL.

6. Ko pored Rukovaoca može imati pristup podacima?

Organizator lične podatke može dostavljati i trećim licima, od kojih su neki obrađivači, a neki primaoci podataka.  Organizator se obavezuju da niko sem ovlašćenih lica kod Organizatora i ovlašćenih lica kod partnera - obrađivača neće imati pristup podacima dobijenim iz kontakt forme.

Organizator u svakom slučaju ostaje odgovoran za primenu odgovarajućih mera zaštite.

Izuzetno, podaci o ličnosti se mogu dostavljati i nadležnim državnim organima, ukoliko je to zakonska obaveza Organizatora, i to samo u meri u kojoj je to neophodno za ostvarivanje konkretne zakonske obaveze.

Imena pobednika, kao i audio zapis glasa učesnika mogu biti objavljena i na Sajtu ili zvaničnim prezentacijama Organizatora na društvenim mrežama neposredno nakon ili najkasnije dan po završetku učešća u Takmičenju kada je nagrada osvojena.

7. U kom roku se čuvaju podaci o ličnosti

- Baza podataka Učesnika, tonski zapis glasa učenika u kvizu u okviru emisije čuva se trajno, odnosno do momenta povlačenja saglasnosti;

- Podaci o dobitnicima nagrada čuvaju se u roku od godinu dana od dana uručivanja nagrada;

- Ako lice čije se podaci obrađuju povuče svoj pristanak na obradu podataka u toku trajanja takmičenja podaci se brišu ili anonimiziraju u roku od 5 dana od dana povlačenja informisanog pristanka, s tim da povlačenje pristanka ne utiče na obradu podataka o ličnosti koja je izvršena pre opoziva (član 15. stav 3 ZZPL).

8. Način na koji se mogu dobiti dodatna obaveštenja o obradi podataka 

Lice čiji se podaci obrađuju, u vezi sa svim pitanjima koja se odnose na obradu Ličnih podataka, uključujući i način ostvarivanja prava i uvid u dokumente kojima se bliže reguliše način obrade podataka, se može obratiti Organizatoru  putem telefona br. 011 3012085, email adrese: zastitapodatakaolicnosti@prva.rs  i/ili adrese Autoput za Zagreb 22, 11 000 Beograd.

9. Saglasnost 

Prijavom za učešće u kvizu, Učesnik nedvosmisleno potvrđuje da je upoznato sa svim bitnim aspektima obrade podataka o ličnosti, te da prihvata tu obradu.

Prijavom za učešće u Takmičenju Učesnik potvrđuje da je pročitao PRAVILA TAKMIČENJA, da se sa istim saglasio, , kao i da ispunjava sve uslove propisane ovim Pravilima za takmičenje u kvizu.

6. RAZNO

Organizator zadržava diskreciono pravo da otkaže, odloži ili izmeni uslove i pravila Takmičenja, kao i samo Takmičenje u potpunosti ili delimično. Organizator zadržava pravo da skrati trajanje, obustavi ili opozove Takmičenja ili da izmeni Pravila. Izmene Pravila ne obavezuju organizatora i partnere da nadoknade eventualne troškove učestvovanja koje su snosili učesnici. 

 Na sva pravna pitanja koja nastanu između Organizatora i Učesnika u toku ili u vezi sa takmičenjem, primenjivaće se Zakon o zaštiti podataka o ličnosti, Zakon o obligacionim odnosima, kao i ostale važeće odredbe zakonodavstva Republike Srbije. Za sve eventualne sporove nadležan će biti Treći osnovni sud u Beogradu.