Radio made a TV star!

11. Septembar 2018
65Počinje nova sezona serije „Istine i laži“, a vi možete biti deo nje!

Od 17. septembra pratićemo novu sezonu najgledanije serije na ovim prostorima, a ukoliko želite svojih 5 minuta slave, morate pažljivo pratiti Prvu TV, a još pažljivije PLAY jutroUna i Đole će testirati vaše poznavanje serije „Istine i laži“ i ako budete najuspešniji, postaćete i vi deo najuspešnije glumačke ekipe. Ne trepćite, motrite na sve i zapisujte jer mi vas pitamo: šta je istina, a šta laž?


PRAVILA TAKMIČENJA "ISTINA ILI LAŽ" 

1. ORGANIZATOR

Takmičenje "Istina ili laž" (u daljem tekstu: Takmičenje) priređuje i organizuje privredno društvo Play Radio doo Beograd (u daljem tekstu: Organizator), kao emiter radijskog programa sa važećom dozvolom Regulatornog tela za elektronske medije za
emitovanje programa sa nacionalnim pokrivanjem u Republici Srbiji, u saradnji sa Prva Televizija doo Beograd, proizvođačem tv formata - igrane serije „Istine i laži“ (u daljem tekstu: Serija).

OPŠTE ODREDBE

2.1. Takmičenje će biti sprovedeno u skladu sa odredbama ovog dokumenta (u daljem tekstu: Pravila) preko medijske usluge Organizatora koja se emituje pod znakom Play kao i preko internet prezentacije Organizatora (u daljem tekstu: Sajt) i zvaničnih naloga Organizatora na društvenim mrežama. Pravila će biti obavezujuća za sve učesnike Takmičenja (u daljem tekstu: Učesnik). Učešćem u Takmičenju, svaki učesnik izjavljuje da u potpunosti razume i prihvata odredbe Pravila i daje rganizatoru pravo na izmenu pravila bez prethodne najave. Svaka izmena Pravila stupa na snagu danom objavljivanja na Sajtu.

2.2. Takmičenje se održava u periodu od 17.09.2018. godine do 9.10.2018. godine, pri čemu Organizator zadržava pravo da produži trajanje ukoliko proceni da je to celishodno i potrebno iz organizatorskih razloga.

2.3. Takmičenje se odnosi se na sve slušaoce programa Organizatora u Srbiji starije od 18 godine.

2.3. Pobednici Takmičenja će biti objavljeni uživo u programu, na način kako je objašnjeno niže u Pravilima.

3. POZIV ZA UČEŠĆE

Poziv za učešće u Takmičenju tzv. promotivni materijali će biti dostupni putem oglasnih poruka emitovanih na medijima Organizatora tj. radijskom kanalu, internet prezentacijama, kao i zvaničnim nalozima Organizatora na društvenim mrežama Facebook, Twitter i Instagram
 
4. PRAVO UČESTVOVANJA

4.1. Pravo učestvovanja u Takmičenju imaju sva fizička lica starija od 18 godina koja imaju prebivalište na teritoriji Republike Srbije. 

4.2. Zaposleni kod Organizatora i njegovih povezanih lica i poslovnih partnera, kao i članovi njihove uže porodice (roditelji, supružnik, deca, sestre i braća) nemaju pravo učestvovanja u Takmičenju, niti mogu ostvariti pravo na nagradu.

5. NAČIN UČESTVOVANJA U NAGRADNOM KONKURSU

Takmičenje će biti organizovano kroz više krugova, kako sledi:

5.1. Prvi krug – dnevno pitanje

Zadatak Učesnika ogleda se u tome što je potrebno da se, u trenutku kada voditelji najave, što brže jave na broj telefona koji će biti vidno naznačen tom prilikom. Za učestvovanje u Takmičenju potrebno je da Učesnik odgovori tačno na postavljena dnevna pitanja koje će biti postavljena radnim danima u toku trajanja emisije Play jutro (u daljem tekstu: Emisija) u periodu od 6 do 10h, kao i da pored tačnog odgovora ostavi svoje puno ime i prezime i broj telefona za kontakt. Ovi podaci služe za dalju kvalifikaciju i identifikaciju. U toku programa voditelji Emisije određuju trenutak kada Učesnici imaju pravo da se takmiče uključenjem uživo, taj deo emisije će biti označen kao Kviz „Istina ili laž“ (u daljem tekstu: Kviz). 

Ukoliko Učesnik koji je bio najbrži i ostvario telefonsku vezu nije tačno odgovorio na postavljeno prvo pitanje o Seriji, smatra se diskvalifikovanim i gubi pravo na dalje učešće u Takmičenju u emisiji „Play Jutro“. Uspešno datim odgovorima u vezi sa radnjom Serije, Učesnik obezbeđuju učešće u nedeljnom finalu Takmičenja, koje će se održati svakog petka u Emisiji. 

5.2. Drugi krug –finale

Finale će se održati 9.10.2018. godine u Emisiji. Ukoliko na kraju takmičarskog perioda ne postoji jasan pobednik Kviza
(takmičari su izjednačeni), učesnici sa najviše osvojenih poena učestvuju u finalu u kome se ide na „zlatni gol“ (prvi put kada jedan učesnik zna tačan odgovor na svoje pitanje, a drugi učesnik ne zna na svoje, učesnik sa tačnim odgovorom pobeđuje).

6. PROGLAŠENJE POBEDNIKA

6.1. Proglašenje pobednika biće izvršeno na licu mesta, neposredno nakon održanog finala u programu Emisije.

7. DODELA NAGRADE

7.1. Nagrada pobedniku u finalu obezbeđuje učešće u snimanju sledeće sezone serije „Istine i laži“ kao statista, a u trajanju i pod uslovima koje definiše Organizator i produkcija serije. 

7.2. Pobednik u finalnoj igri će u roku od nedelju dana biti kontaktiran od strane predstavnika Organizatora ili njegovih partnera radi saopštavanja detalja osvojene nagrade. 

7.3. Nagrada se ni na koji način ne može zameniti za novac niti preneti na treće lice. 

8. OBRADA PODATAKA

8.1. Prijavom za učešće u Takmičenju Učesnik potvrđuje da je pročitao i saglasio se sa navedenim Pravilima, kao i da je punoletan i da svojevoljno daje saglasnost Organizatoru za prikupljanje i obradu njegovih ličnih podataka za svrhe
sprovođenja Takmičenja. 

8.2. Organizator i partneri se obavezuju da niko sem ovlašćenog lica kod Organizatora i njegovih partnera neće imati pristup podacima dobijenim iz kontakt forme.

9. PUBLICITET

Prijavom za učešće u Takmičenju, Učesnik je saglasan da se, ako postane dobitnik nagrade, njegovo ime i slika mogu od strane organizatora i partnera objaviti i koristiti bez naknade u štampanom, elektronskom, zvučnom i video materijalu, isključivo za potrebe promocije Takmičenja.

10. POREZI

Pobednik neće snositi nikakvu obavezu plaćanja poreza, naknada ili drugih dažbina koji su u vezi sa nagradom.

11. RAZNO

11.1. Takmičenje se može prekinuti samo u slučaju nastupa okolnosti za koje Organizator i njegovi partneri nisu odgovorni, odnosno koje nisu mogli sprečiti, otkloniti ili izbeći, a o kom prekidu će Učesnici biti obavešteni putem zvaničnih portala
navedenih u tački 3 Pravila.

11.2. Organizator i njegovi partneri nisu odgovorni za događaje koji su van njihove kontrole, kao ni za događaje koje nisu u mogućnosti da predvide uprkos odgovarajućoj profesionalnoj pažnji.

11.3. Organizator i njegovi partneri su u obavezi da postupaju sa ličnim podacima Učesnika u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti ("Sl. glasnik RS", br. 97/2008 i 107/2012 - dr. zakon). Lične podatke učesnika Organizator će koristiti isključivo za potrebe obrade i ocenjivanja u sklopu Takmičenja. Pružanjem ličnih podataka za svrhe Takmičenja, Učesnici daju saglasnost Organizatoru da objavi ime, prezime i adresu
nagrađenih učesnika Takmičenja. Učesnici pristaju da pruže lične podatke i potvrđuju da dobrovoljno daju saglasnost da se pruženi podaci obrađuju.
 

11.4. Lične podatke može koristiti isključivo lice za to ovlašćeno od strane Organizatora. Svoj pristanak za obradu Učesnik može u svakom trenutku opozvati, u kom slučaju je dalja obrada navedenih podataka nedozovoljena, a u slučaju nedozvoljene obrade Učesnik ima pravo na brisanje podataka u skladu sa odredbom člana 22 stav 2 tačka 4) Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, te takođe ostvaruje pravo na zaštitu svojih prava u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti. U slučaju opoziva pristanka Učesnik može biti dužan da PRVOJ kao rukovaocu naknadi opravdane troškove i štetu, u skladu sa propisima koji uređuju odgovornost za štetu.

11.5. Na sva pravna pitanja koja nastanu između Organizatora, partnera i Učesnika u toku ili u vezi sa takmičenjem, primenjivaće se Zakon o zaštiti podataka o ličnosti, Zakon o autorskom i srodnim pravima, kao i ostale važeće odredbe zakonodavstva Republike Srbije. Za sve eventualne sporove nadležan će biti Treći osnovni sud u Beogradu.

11.6. Organizator i partneri zadržavaju diskreciono pravo da otkažu, odlože ili izmene uslove i pravila  takmičenja, kao i samo Takmičenje u potpunosti ili delimično. Organizator zadržava pravo da skrati trajanje, produži trajanje, obustavi ili opozove Takmičenja ili da izmeni Pravila. Izmene Pravila ne obavezuju organizatora i partnere da nadoknade eventualne troškove učestvovanja koje su snosili učesnici.

Takmičenja stupaju na snagu 10. 09. 2018. godine.

ON AIR
Last Played On play